GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
  • >> Ekonomia

Ekonomia a biotechnologia


BiotechnologiaOd ponad dziesięciu lat biotechnologia jest szeroko wykorzystywana na całym świecie w celu ulepszenia produkcji rolniczej. Na szybki wzrost zastosowania nowoczesnej biotechnologii w rolnictwie, zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się wpłynęły czynniki ekonomiczne. Aspekty ekonomiczne stanowią niezmiernie ważny czynnik zarówno dla rolników, przedstawicieli przemysłu żywnościowego jak i instytucji publicznych, które stale rozwijają się i coraz częściej wykorzystują biotechnologię, zarówno w życiu codziennym jak i w pracy. 
 
Najważniejsze korzyści płynące z zastosowania upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych, zarówno dla rolników, ale także dla społeczeństwa i środowiska to:

  • wzrost plonów w porównaniu do upraw konwencjonalnych,
  • zwiększenie zysków rolników, a co za tym idzie opłacalności produkcji rolniczej,
  • podniesienie jakości ziarna poprzez znaczne zmniejszenie poziomu mikotoksyn w ziarnie,
  • zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin oraz redukcję zużycia paliw, co z kolei związane jest ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery.

Raport dotyczący globalnych skutków społeczno-ekonomicznych uprawy roślin GM w latach 1996-2009

13.04.2011
 
Doroczny raport „GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2009” dotyczący światowych upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin pokazuje, że zielona biotechnologia dostarcza korzyści ekonomicznych oraz środowiskowych i ma bardzo ważny udział w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.
 
„Uprawa roślin GM przyczynia się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa oraz obniżenia zużycia pestycydów. Uprawy te przyczyniają się do zwiększenia przychodów rolników zwłaszcza z krajów rozwijających się.” Powiedział Graham Brookes, dyrektor PG Economics współautor raportu. “Ta technologia znacząco przyczyniła się do zwiększenia plonów, zredukowania ryzyka, poprawy produktywności oraz wzrostu globalnej produkcji kluczowych roślin uprawnych”
 
Kluczowe ustalenia raportu:
·    W 2009 roku dochody netto rolników, stosujących rośliny GM na swoich polach, wyniosły 10,8 mld $. Skumulowany zysk dla lat 1996-2009 wyniósł 64,7 mld $.
·    57% (36,6 mld $) całkowitych dochodów pochodzi ze zwiększenia zysków z uzyskanych plonów dzięki redukcji kosztów produkcji.
·  Uprawa genetycznie zmodyfikowanych roślin przyczyniła się do zmniejszenia zużycia pestycydów o 393 000 ton (-8,7%) i w rezultacie przyczyniła się do zredukowania środowiskowych wpływów stosowania herbicydów i insektycydów w uprawach o 17,1%
·   Uprawy roślin GM przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji rolniczej co związane jest głównie ze zmniejszeniem ilości koniecznych zabiegów uprawowych i zmniejszeniem zużycia paliw. W 2009 roku odpowiadało to redukcji emisji dwutlenku węgla o 17,7 mln ton odpowiadające usunięciu 7,8 mln samochodów z naszych dróg na okres 1 roku.
·    Od 1996 roku uprawy roślin GM powiększyły światową produkcję: soi o 83,5 mln ton, kukurydzy o 130,5 mln ton, bawełny o 10,5 mln ton oraz rzepaku o 5,5 mln ton.
·    Gdyby technologia GM nie była dostępna dla 14 mln rolników korzystających z niej w 2009 roku, utrzymanie światowych poziomów produkcji z 2009 roku wymagałoby prowadzenia dodatkowych upraw na 12,3 mln ha ziemi.
 
 
Pełny tekst raportu:
 
Źródło:

Raport: Bilansowe i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora zbożowego i rzepakowego w Polsce

W ostatnich latach na polskim rynku występuje duże wahanie zbiorów zbóż, które sięga blisko 8 mln ton rocznie i wpływa negatywnie na stabilizację cen zbóż. W ostatnich 15 latach produkcja zbóż w Polsce wynosiła średnio ok 25,5 mln ton, wahając się od 20 do 30 mln ton i była średnio o ok. 1,2 mln ton niższa od krajowego zużycia. Autorzy raportu przewidują, iż w najblizszych latach w wariancie prawdopodobnym zbiory mogą zwiększyć się do 29 mln ton. Natomiast wariant optymistyczny zakłada, iż w roku 2010 produkcja zbóż przekroczy 31 mln ton. Wariant ten jest jednak mało prawdopodobny, a jego realizacja wymaga wielu działań makro i mikroekonomicznych, m.in. wprowadzenia GMO, przyśpieszenia zmian strukturalnych w rolnictwie oraz wsparcia produkcji i stosowania biopaliw. Według autorów raportu w sprzeczności do tych działań stoi oficjalne stanowisko polskiego rządu zakazujace uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz wprowadzania do obrotu produktów GM, w tym także pasz GM. 

 

Raportu został przygotowany przez specjalistów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dla Izby Zbożowo-Paszowej i udostępniony dzięki jej uprzejmości.

Autorami raportu są: Jadwiga Seremak-Bulge, Ewa Rosiak, Roman Urban.

Raport: Rośliny genetycznie zmodyfikowane Uwarunkowania ekonomiczne i prawne w Polsce, IERiGŻ, 2006 rok

Raport dostarcza informacji m.in. o stanie badań nad żywnoscią genetycznie zmodyfikowaną oraz prawnych aspektach produkcji i stosowania żywnosci genetycznie zmodyfikowanej. Ponadto, w raporcie przedstawiono rozwój produkcji roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz korzysci i potencjalne zagrożenia związane z ich uprawą, a także koszty i efektywności prowadzenia upraw.

 

We wnioskach zawarto, iż w pierwszej kolejności do polskiego rolnictwa powinny zostać dopuszczone uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych takich jak rzepak, buraki cukrowe i kukurydza - surowce przetwarzane w szybko rozwijającym się sektorze biopaliw. Ponadto, kolejnym etapem powinno być wprowadzenie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na cele paszowe, w tym w pierwszej kolejności kukurydzy,a następnie innych gatunków zbóż. Nieuchronny jest również proces wykorzystania produktów z roślin genetycznie zmodyfikowanych do produkcji żywności.

 

Raport ten został przygotowany przez specjalistów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dla Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz i udostępniony dzięki jej uprzejmości. 

 

Autorami raportu są: J. Seremak - Bulge, K. Hryszko, W. Jóźwiak, R. Urban.

 

 


Raport: Wpływ użytkowania roślin genetycznie zmodyfikowanych na produkcję roślinną w gospodarstwach rolnych w Polsce, 2005 rok

W raporcie tym przedstawiono prawdopodobny wpływ na ekonomikę gospodarstw rolnych w Polsce uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych trzech ważnych gatunków uprawnych, tj.: rzepaku, buraka cukrowego i kukurydzy. Dane zaprezentowane w tym raporcie wskazują jednoznacznie, iż zastosowanie w uprawach rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy odpornych na herbicydy oraz  kukurydzy odpornej na owady przynosi oczywiste korzyści dla gospodarstw towarych w Polsce i umożliwia osiągnięcie odpowiedniego poziomu konkurencyjności polskich producentów rolnych na rynku wspólnotowym.

 

Autorami raportu są: Andrzej Anioł, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Polska oraz Graham Brookes, Brookes West, Wielka Brytania.  

wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms