GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >> Akty prawne w Polsce

Akty prawa polskiego dotyczące GMO

Polskie przepisy regulujące problematykę genetycznie zmodyfikowanych organizmów w Polsce.
Zasady znakowania GMO, rejestrów upraw odmian GM, pasz GM oraz żywności GMO.


 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. 2001 Nr 76, poz. 811 z późniejszymi zmianami).
  Niniejsza ustawa dokonuje wdrożenia stosownych dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. Jest podstawowym aktem prawnym dotyczącym organizmów genetycznie modyfikowanych obowiązującym w Polsce. Wydano do niej szereg aktów wykonawczych.
  Tekst jednolity ustawy został opublikowany w Dz. U. Nr 36, poz. 233, z dnia 28.02.2007 jako Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
  Tekst jednolity ustawy dostępny jest w internetowym systemie aktów prawnych  Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem:   http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

 

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1512).  Ustawa reguluje zagadnienia związane z badaniem i oceną odmian w celu ich rejestracji, prowadzeniem rejestru odmian roślin uprawnych oraz wytwarzaniem, obrotem, oceną i kontrolą materiału siewnego. Tekst ustawy dostępny jest w internetowym systemie aktów prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001512
   
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045). Ustawa wprowadza do polskiego prawa przepisy unijnych rozporządzeń oraz wdraża postanowienia dyrektyw UE, Reguluje zasady wytwarzania i stosowania pasz leczniczych oraz obrotu nimi, a także wymagania jakościowe i higieniczne dotyczące pasz i wprowadzania ich do obrotu oraz sposób sprawowania nadzoru i urzędowej kontroli pasz.

 

 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225). Ustawa określa  między innymi:
  -   wymagania zdrowotne żywności,
  -   wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny żywności i materiałów
       i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  -   właściwość organów i wymagania w zakresie przeprowadzania urzędowych
       kontroli żywności.
wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms