GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >> Akty prawne w Unii Europejskiej

Żywność modyfikowana genetycznie regulacje prawne w UE

Zasady autoryzacji GMO, śledzenia produktów zawierających odmiany GM, oceny ryzyka, uprawy roślin GM oraz zasad koegzystencji – współistnienia roślin GMO, konwencjonalnych i ekologicznych.

Aby zapewnić, że rozwój nowoczesnej biotechnologii w pełni odpowiada nowoczesnemu prawu w zakresie ochrony zdrowia ludzi i bezpieczeństwa środowiska Unia Europejska ustanowiła strukturę prawną dostarczającą surowe procedury postępowania z GMO.


Żywność modyfikowana genetycznie - prawo UE

 • Rozporządzenie (WE) NR 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 roku w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 1 – 23) ustanawia procedury zatwierdzania i nadzoru dla żywności i paszy wyprodukowanej z zastosowaniem produktów GM. Cały proces uwzględnia również ocenę ryzyka dla środowiska, która przeprowadzana jest przez EFSA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności). Komisja Europejska decyduje o tym, czy autoryzować dany produkt GMO na 10 lat, na podstawie opinii EFSA. Na stronie internetowej Komisji Europejskiej zamieszczony jest rejestr produktów żywnościowych GM oraz produktów paszowych GM, które decyzjami Komisji Europejskiej, na mocy art. 8 i 20 rozporządzenia Nr 1829/2003 zostały dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
  W Unii Europejskiej obowiązują również ścisłe reguły oznakowania i śledzenia żywności i pasz wyprodukowanych z GMO.
 • Rozporządzenie (WE) NR 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 roku dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003,  str. 24 – 28) dostarcza konsumentom informację, która ułatwia dokonanie świadomego wyboru i wyklucza potencjalne wprowadzenie konsumenta w błąd co do metod wytwarzania lub produkcji danego produktu żywnościowego.
  Od kwietnia 2004, żywność i pasze zawierające, składające się lub zawierające składniki wyprodukowane z GMO muszą być wyraźnie oznakowane jako genetycznie zmodyfikowane. Produkty i składniki GM mogą zostać wyśledzone na każdym etapie produkcji i dystrybucji i muszą być odpowiedni  oznakowane.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 roku ustanawiające system opracowania i przydzielania unikalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz. Urz. WE L 10 z 16.01.2004, str. 5 – 10)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. UE L 106 z 17.04.2001,
  str. 1 – 39)
 • RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1946/2003 z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1 – 10)

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 49/2000 z dnia 10 stycznia 2000 roku zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/98 dotyczące obowiązkowego oznaczania na etykietach umieszczonych na niektórych środkach spożywczych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie innych danych niż przewidziane w dyrektywie 79/112/EWG (Dz. Urz. UE L 006 z 11.01.2000, str. 13 – 14)

Akty prawne ustanowione przez organy UE dostępne są pod adresem http://www.eur-lex.europa.eu.

wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms