GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia

Biotechnologia w rolnictwie - wyniki badań naukowych potwierdzają brak szkodliwości kukurydzy modyfikowanej genetycznie dla motyli w warunkach polowych

21.09.2011
 
Mechthild Schuppener z Uniwersytetu w Aachen prowadziła doświadczenia dotyczące wpływu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt na motyle z rodziny rusałkowatych. Po trzech latach badań stwierdziła, brak  ryzyka dla motyli płynącego z upraw kukurydzy Bt. Portal GMO Safety przeprowadził wywiad z Mechthild Schuppener na temat wyników jej badań oraz podsumował je w krótkim video.
Kukurydza Bt produkuje trzy różne białka Bt, dwa z nich są szkodliwe dla omacnicy prosowianki głównego szkodnika kukurydzy. Ponieważ omacnica prosowianka jest gatunkiem ćmy (motyla nocnego), prawdopodobne było, że inne gatunki ciem i motyli mogą być również wrażliwe na białka Bt.
Dlatego Mechthild Schuppener podjęła się przeprowadzenia eksperymentu w laboratorium na motylach, które sama wyhodowała. Celem było określenie jak zareagują gąsienice motyli na odżywianie się pyłkiem z kukurydzy Bt. W badaniach zaobserwowano, że pyłek kukurydzy Bt zaczynał wykazywać wpływ na gąsienice w stężeniu pomiędzy 200 a 300 ziaren pyłku na cm2. Przy tych poziomach gąsienice jadły mniej. Na poziomie 1000 ziaren pyłku na cm2 poziom śmiertelności był znacznie wyższy niż dla gąsienic motyli, które żywiły się pyłkiem kukurydzy konwencjonalnej.
Podczas badań polowych Mechthild Schuppener prowadziła doświadczenia mające na celu określenie jak dużo pyłku osiada na roślinach, które są pożywieniem motyli w naturalnym środowisku. W tym celu badaczka rozstawiła pułapki pyłkowe w różnych odległościach od pola kukurydzy Bt oraz posadziła pokrzywy obok tego pola. Zgodnie z oczekiwaniami wyniki pokazały, że największe stężenie pyłku zostało stwierdzone tuż przy krawędzi pola i było to stężenie 150 ziaren pyłku na cm2 w pułapkach pyłkowych, ale tylko 1/5 tej ilości osadziła się na liściach pokrzywy. Stężenia pyłku, które prowadziły do zwiększonej śmiertelności wśród gąsienic motyli w laboratorium nie zostały stwierdzone w warunkach polowych.
W innej części projektu badawczego badane były dwa różne typy krajobrazu rolniczego pod kątem obecności miejsc wylęgania się dwóch gatunków motyli podczas okresu pylenia kukurydzy. Okazało się, że gąsienice rozwijają się w pobliżu pól kukurydzy, ale tylko kilka z nich podczas trwania okresu pylenia kukurydzy.
 
Źródła:

Raport Komisji Europejskiej „Dekada finansowanych przez UE badań nad GMO (2001-2010)”

biotechnologia rolnicza
biotechnologia rolnicza
Raport podsumowuje rezultaty 50 projektów naukowych dotyczących bezpieczeństwa GMO dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Projekty przeprowadzone w latach 2001-2010 otrzymały finansowanie z Unii Europejskiej wysokości 200 milionów euro i są częścią 25-letniego programu badań nad GMO.
Nawiązując do przedstawionych wyników badań obecnie nie ma naukowych dowodów, które wskazywałyby na większy wpływ GMO na środowisko oraz na bezpieczeństwo żywności i pasz od konwencjonalnych roślin i organizmów.
 
Raport zawiera wyniki projektów naukowych dotyczących:
·    rozwoju narzędzi analitycznych i metod służących do wykrywania GMO w żywności i paszy (GMOCHIPS, QPCRGMO) – wspieranie unijnych polityk dotyczących znakowania i śledzenia genetycznie modyfikowanej żywności i paszy
·    rozwoju nowych sposobów oceny bezpieczeństwa i potencjalnych skutków zdrowotnych, jakie może spowodować żywność GM (ENTRANSFOOD, GMOCARE, SAFOTEST, NOFORISK, GMOBILITY, GMSAFOOD)
·    poprawy jakości upraw poprzez genetyczne modyfikacje takie jak odporność na patogeny – od grzybów (EURICE) i wirusów (TRANSVIR) do nicieni (NONEMA)
·    wspierania zrównoważonego rozwoju rolnictwa poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania azotu przez rośliny (SUSTAIN)
·    zarządzania przepływem genów, transferem genów i koegzystencją upraw konwencjonalnych i genetycznie zmodyfikowanych (ANGEL, TRANSBAC, SIGMEA, CO-EXTRA, TRANSCONTAINER)
·    oceny wpływu GMO na bioróżnorodność (BT-BIONOTA, ECOGEN, POTATOCONTROL)
 
 
Raport jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej:

Biotechnologia rolnicza

Biotechnologia w rolnictwieRolnictwo zużywa 70% wody pitnej na świecie, zajmuje niemal 40% wszystkich obszarów (12% pod uprawy i 27% pod pastwiska), generuje 14% emisji gazów cieplarnianych ogółem na świecie.
Wpływ rolnictwa na środowisko coraz bardziej rośnie, ponieważ musimy wykarmić zwiększającą się populację ludzi na świecie przy coraz mniejszych zasobach obszarów rolnych.  Zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz dostarczenie wystarczającej ilości żywności będzie wymagać ogromnych nakładów i wykorzystania wszystkich dostępnych technologii w tym biotechnologii.
Dzięki biotechnologii w rolnictwie możemy osiągnąć wyższą wydajność z istniejących upraw i pokryć zapotrzebowanie na żywność. Biotechnologia może doprowadzić do zmniejszenia presji na przejmowanie kolejnych naturalnych obszarów przyrodniczych na potrzeby rolnictwa. Biotechnologia rolnicza może zwiększyć plony o 6–30% na tej samej powierzchni.

GMO - Co każdy wiedzieć powinien …

Ulotka został opracowana przez studentki Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i udęstopniona dzięki ich uprzejmości.

 

Ulotka zawiera odpowiedzi na wiele interesujących pytań, m.in. "Czy GMO to coś nowego?" , "Jak otrzymać GMO?" , "Dlaczego warto wykorzystywać GMO?".

 

Ponadto przedstawia dynamikę upraw GMO oraz korzyści dla konsumenta, przemysłu spożywczego i  środowiska wynikające obecnie i w przyszłości z upraw roślin ulepszonych genetycznie.


Broszura: Biotechnologia roślin Obecne i przyszłe korzyści dla środowiska, konsumentów, rolników i konkurencyjności Europy

Broszura ta została opracowana przez Europabio/Green Biotechnology Europe (GBE) w 2007 roku.

 

Broszura ta podzielona jest na trzy działy:

1. Zdrowie i dobre samopoczucie

2. Jakość i różnorodność

3. Konkurencyjne i zrównoważone rolnictwo  

 

ponadto zawiera zestawienie roślin i produktów GM dostępnych na rynku obecnie i w przyszłości.

Broszura - Biotechnologia Roślin


„Rośliny genetycznie modyfikowane są bezpieczne dla środowiska” – wyniki badań rządowego programu

Badania nad GMO
Badania nad GMO

Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało obszerny Raport, w którym informuje o wynikach 25 lat badań dotyczących bezpieczeństwa uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. W odpowiedzi na kontrowersje, jakie wywoływał w społeczeństwie temat roślin GM, w roku 1987 powstał program finansowania badań bezpieczeństwa uprawy roślin transgenicznych. Celem była chęć zdobycia wiedzy oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń wynikających ze stosowania GMO w rolnictwie. Jaki jest główny wniosek z analizy badań przeprowadzonych w ciągu 25 lat?

„The results of 25 years of biosafety research show no higher risk to the environment from the cultivation of GM crops than from conventionally bred plants.” („Rezultaty 25 lat badań nie wykazały dodatkowego ryzyka dla środowiska wynikającego z uprawy roślin GM w porównaniu do konwencjonalnych roślin”.)

Wszystkie badania były finansowane ze źródeł publicznych. Na ten cel przekazano prawie 100 mln euro. Zrealizowano łącznie ponad 130 projektów badawczych, w których uczestniczyły zespoły z 60 ośrodków naukowych w całym kraju. Prowadzono zarówno doświadczenia laboratoryjne, jak i eksperymenty polowe. Wśród analizowanych roślin była przede wszystkim kukurydza Bt, ale także ziemniak, jęczmień, rzepak i burak cukrowy. Szczegóły wybranych badań opisano w raporcie. Na końcu umieszczono również listę dostępnej literatury naukowej (125 publikacji).

W dużej mierze naukowcy skupili się na badaniu wpływu uprawy kukurydzy Bt na środowisko. Jest to jedyna roślina genetycznie modyfikowana, jaką można uprawiać na terenie Unii Europejskiej. To o nią toczą się największe spory polityczne i to z nią walczą organizacje ekologistów. Naukowcy nie stwierdzili szkodliwego wpływu uprawy kukurydzy Bt na środowisko. Wręcz przeciwnie: „profil ekologiczny” w uprawie kukurydzy GM był lepszy od konwencjonalnego odpowiednika, w uprawie którego stosowane są opryski insektycydami.

Nie jest to jedyny wieloletni program zakrojony na tak szeroką skalę. Warto wspomnieć o rezultatach badań Szwajcarów, którzy w latach 2007-2011 zrealizowali 30 projektów badawczych (na które przeznaczono prawie 13 mln dol.). Konkluzje?
„Finansowany przez Rząd program badawczy nie potwierdził istnienia dowodów na szkodliwość GMO dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska”.

Komisja Europejska finansowała badania naukowe, które łącznie objęły okres 25 lat. Na ten cel przeznaczono 300 milionów euro. Zrealizowano 130 projektów badawczych, w których uczestniczyło 500 zespołów naukowych. Konkluzja tego raportu była następująca:
„Genetyczna modyfikacja organizmów nie jest w żaden sposób bardziej niebezpieczna w porównaniu do konwencjonalnych technik hodowli roślin”.

Ministerstwo zapowiada kontynuację programu, ale czy nowy raport przysłuży się do zmiany nastawienia Niemców do uprawy roślin GM (np. kukurydzy Bt)? Zdecydowanie nie. Politycy będą go ignorować, a ekologiści będą udawać, że nie wiedzą o jego istnieniu. Debata na temat wykorzystania roślin GM będzie trwać i nadal nie posunie nas choćby o krok do przodu. Kolejne raporty, badania, publikacje – nie przekonają nieprzekonanych. Z wiarą i przekonaniami nie da się merytorycznie dyskutować.

Źródło:

GMObiektywnie.pl

Informacja prasowa w tej sprawie

Raport

 

 

wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms