GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie zmiany Dyre...
  • 2011-05-17

  Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie zmiany Dyrektywy 2001/18/WE

  13 lipca 2010 roku Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium.
   

  Komisja proponuje wprowadzenie nowego przepisu (art. 26b), który miałby zastosowane do wszystkich GMO, jakie zostaną zatwierdzone do uprawy w UE na podstawie dyrektywy 2001/18/WE lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Państwa członkowskie będą mogły ograniczać lub zakazywać uprawy GMO na swoim terytorium lub jego części pod warunkiem, że środki te oparte są na podstawach innych niż te związane z klauzulą bezpieczeństwa. Jednocześnie państwa członkowskie będą musiały poinformować o swojej decyzji pozostałe państwa członkowskie i Komisję na miesiąc przed wprowadzeniem środków. Kraje członkowskie będą musiały także przestrzegać ogólnych zasad Traktatów i jednolitego rynku oraz pozostać w zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami UE. Jednocześnie system zatwierdzania oparty na ocenie ryzyka dla zdrowia i ryzyka środowiskowego zostanie utrzymany i będzie dalej doskonalony.

  Proponowana zmiana oznacza więc nadanie państwom członkowskim kompetencji w zakresie podejmowania decyzji o uprawie GMO.
  Po wejściu tej zmiany w życie państwa członkowskie będą mogły wprowadzać ograniczenia lub zakazy uprawy wszystkich lub niektórych roślin zmodyfikowanych genetycznie na całym swym terytorium lub na jego części. Zgodnie z proponowaną zmianą państwa członkowskie będą mogły przyjmować środki wyłącznie przeciw uprawie GMO, natomiast nie będą uprawnione do wprowadzania środków zakazujących przywozu lub wprowadzania do obrotu w UE zatwierdzonych nasion zmodyfikowanych genetycznie.
  Wniosek ustawodawczy zostanie przyjęty w drodze współdecyzji z Parlamentem Europejskim i z Radą.
   
  Polska wersja wniosku Komisji:
   
  Parlament Europejski
  Wniosek skierowano do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Podczas posiedzenia w dniu 14.04.2011 Komisja ENVI przyjęła poprawki do przedstawionego wniosku. Nie zostały one jeszcze umieszczone na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego poświęconej temu wnioskowi:
  Pierwsze czytanie w Parlamencie planowane jest na 7 czerwca 2011.
   
  Rada Europejska
  Podczas dyskusji w Radzie wiele Państw Członkowskich zgłasza zastrzeżenia dotyczące wniosku. Niektóre delegacje miały obawy co do zgodności prawnej niektórych podstaw proponowanego wykazu z przepisami WTO i z przepisami rynku wewnętrznego. Pojawiły się wątpliwości, czy zakaz można uzasadnić za pomocą ogólnych celów polityki środowiskowej, gdy zatwierdzone GMO zostały już poddane ocenie ryzyka środowiskowego.
  Informacje o pracach Rady Europejskiej nad wnioskiem:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms