GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące społ...
  • 2011-04-15

  Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące społeczno-gospodarczych aspektów uprawy GMO w Europie

  Przedstawione dzisiaj sprawozdanie Komisji Europejskiej ukazuje obecne ograniczenia w ocenie społeczno-gospodarczych konsekwencji upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w Unii Europejskiej. W szczególności, sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady, które jest oparte na informacjach przekazanych głównie przez państwa członkowskie, pokazuje, że istniejące informacje są często statystycznie ograniczone i bazują na przyjętych z góry wyobrażeniach o uprawie GMO. W sprawozdaniu Komisja przedstawia także analizę społeczno-gospodarczego wymiaru uprawy GMO zgodną z opracowaniami w międzynarodowej literaturze naukowej i z wnioskami projektów badawczych finansowanych w ramach europejskiego programu ramowego na rzecz badań naukowych.
   
  John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: „Publikując to sprawozdanie, Komisja odpowiada na jeden z ostatnich nierozpatrzonych wniosków Rady ds. Środowiska Naturalnego z grudnia 2008 r. Dokument ten powstał na podstawie danych i informacji przekazanych przez państwa członkowskie. Jestem głęboko przekonany, że sprawozdanie to stwarza duże możliwości:od państw członkowskich, Komisji, Parlamentu Europejskiego i wszystkich zainteresowanych stron zależy teraz, czy w pełni wykorzystają ustalenia zawarte w sprawozdaniu i przystąpią do obiektywnej dyskusjina temat potencjalnej roli czynników społeczno-ekonomicznych w zarządzaniu uprawami GMO w Unii Europejskiej”.
  Najważniejsze wnioski
  Ponieważ UE reprezentuje tylko ułamek powierzchni na świecie przeznaczonej pod uprawy GMO, bez wątpienia doświadczenia płynące z upraw tych roślin w Europie są ograniczone. Nie jest więc zaskakujące, że ilość statystycznie istotnych informacji na temat społeczno-gospodarczych konsekwencji uprawy GMO jest raczej ograniczona.
  Dane gospodarcze dotyczące modelu europejskiego odnosiły się do badań w państwach członkowskich mających doświadczenia w uprawie GMO odpornych na herbicydy (HT) lub szkodniki (Bt). Badania te wykazały, że przy dużym zagrożeniu ze strony chwastów lub szkodników, rolnicy uprawiający GMO odporne na herbicydy lub szkodniki uzyskują wyższe plony.
  W sprawozdaniu dużo miejsca poświęcono społecznym konsekwencjom i gospodarczym implikacjom uprawy GMO w kontekście pozostałych ogniw łańcucha żywnościowego. W uzupełnieniu do wkładu państw członkowskich, sprawozdanie zawiera także przegląd dotychczasowej międzynarodowej literatury naukowej na temat społeczno-gospodarczego wymiaru upraw GMO.
  W sprawozdaniu wykazano, że analiza ekonomiczna pozwala uzyskać dokładny obraz ekonomicznego oddziaływania na poziomie gospodarstw rolnych na całym świecie, szczególnie w przypadku upraw GMO odpornych na herbicydy lub szkodniki. Jednak raz jeszcze okazało się, że dostępne informacje na temat społecznego oddziaływania w całym łańcuchu żywnościowym są raczej ograniczone lub w ogóle ich brak.
  Wreszcie, sprawozdanie zawiera przegląd rezultatów finansowanych przez UE projektów badawczych dotyczących społeczno-gospodarczych perspektyw uprawy GMO (CO-EXTRA, SIGMEA, CONSUMERCHOICE).
  Dalsze kroki
  Sprawozdanie jest punktem wyjścia dla państw członkowskich, Komisji, Parlamentu Europejskiego i wszystkich zainteresowanych stron do pogłębienia dyskusji na ten delikatny temat. Aby jednak umożliwić sensowny postęp, Komisja uważa, że dyskusje te powinny przejść od spolaryzowanych wyobrażeń do bardziej konkretnych i obiektywnych podstaw.
  Dlatego Komisja zaleca zdefiniowanie bogatego zestawu czynników i wskaźników, aby uzyskać jednolity obraz społeczno-gospodarczych konsekwencji upraw GMO w całej Europie i w całym łańcuchu żywnościowym.
  Komisja proponuje także rozważyć potencjalne wykorzystanie lepszego zrozumienia wymiaru społeczno-gospodarczego w zarządzaniu uprawami GMO.
  Podstawowe informacje
  W dniu 4 grudnia 2008 r. Rada ds. Środowiska Naturalnego zwróciła się do państw członkowskich o zebranie i przekazanie odpowiednich informacji na temat społeczno-gospodarczych konsekwencji upraw GMO w całym łańcuchu żywnościowym. Zwróciła się ona także do Komisji o przygotowanie, na podstawie tych informacji, sprawozdania do odpowiedniego rozważenia i dalszej dyskusji.
  Komisja otrzymała informacje w formie kwestionariusza, który dotyczył:
  -        odnotowanych społeczno-gospodarczych konsekwencji (ex-post) upraw GMO w przypadku tych państw członkowskich, które mają lub miały doświadczenia w komercyjnej uprawie GMO (tj. w przypadku Czech, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji);
  -        przewidywanego oddziaływania (ex-ante), jeśli na ich terytorium miałyby być uprawiane dotychczasowe lub nowe rośliny zmodyfikowane genetycznie.
  Kwestionariusze zostały wysłane także do państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Norwegii i Liechtensteinu) i podane zostały do publicznej wiadomości. Kwestionariusz wypełniło dwadzieścia pięć (25) państw członkowskich, Norwegia i szereg zainteresowanych stron. Ostatnie odpowiedzi Komisja otrzymała w styczniu 2011 r.
  Więcej informacji znajduje się na stronach:
   
  Źródło:
  Informacja prasowa IP/11/477
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms