GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Komisja pozywa Polskę do Europejskiego Trybunału...
  • 2011-03-14

  Komisja pozywa Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

  Komisja Europejska postanowiła skierować przeciwko Polsce dwie sprawy do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwszy wniosek dotyczy nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy 2009/41/WE w sprawie działań związanych z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie. Drugi wniosek dotyczy niedopełnienia obowiązków wynikających z prawa UE przez wprowadzenie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy genetycznie zmodyfikowanej.
   
  Mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane
  W dyrektywie 2009/41/WE zobowiązano państwa członkowskie do dopilnowania, aby przedsięwzięto wszelkie środki niezbędne do uniknięcia tego, aby działania związane z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie miały niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka lub środowisko. Komisja uważa, że sposób wdrożenia dyrektywy przez Polskę nie zapewnia opanowania wszelkich możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska.
  W związku z zastrzeżeniami wyrażonymi przez Komisję Europejską Polska przedstawiła projekt ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.Władze Polski nie przedstawiły jednak jasnego harmonogramu przyjęcia projektu ustawy. Komisja uważa także, że w obecnej formie projektu ustawy nie uwzględniono wszystkich obszarów, w przypadku których istniejące przepisy są sprzeczne z wymogami dyrektywy.
   
  Pasze genetycznie zmodyfikowane
  W 2006 roku Polska przyjęła ustawę o paszach, zakazującą wytwarzania i wprowadzania do obrotu paszy genetycznie zmodyfikowanej (GM) oraz jej stosowania w żywieniu zwierząt. Zgodnie z art. 65 wspomnianej ustawy zakaz miał pierwotnie wejść w życie dnia 12 sierpnia 2008 r. W wyniku przyjętej dnia 26 czerwca 2008 r. poprawki do ustawy wejście zakazu w życie odroczono do dnia 1 stycznia 2013 r.
  Wspomniany ogólny zakaz stanowi naruszenie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w którym wprowadzono jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na poziomie Unii Europejskiej. Procedura ta opiera się na niezależnej ocenie ryzyka przeprowadzanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Państwa członkowskie nie mogą w sposób niezależny od przepisów rozporządzenia zakazywać wprowadzania do obrotu paszy GM.
   
  Zgodnie z orzecznictwem utrzymywanie lub wprowadzanie przez państwa członkowskie przepisów krajowych niezgodnych z prawem UE stanowi naruszenie prawa UE, nawet jeśli dane przepisy krajowe jeszcze nie obowiązują. Dlatego też Komisja jest zdania, że poprzez wprowadzenie zakazu, który wchodzi w życie w 2013 r., Polska tworzy sytuację niepewności prawnej i uchybia swoim obowiązkom wynikającym z prawa UE.
   
  Źródło:
  Informacja prasowa IP/11/293
   
  Informacja prasowa IP/11/292
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms