GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Stanowisko Europejskiej Federacji Biotechnologii (...
  • 2007-12-27

  Stanowisko Europejskiej Federacji Biotechnologii (EFB) w sprawie propozycji Komisarza Dimasa (DG Environment)

  EFB1 wyraża swoje zaniepokojenie propozycją Komisarza DG Environment Dimasa wprowadzenia zakazu upraw dwóch odmian kukurydzy genetycznie modyfikowanej Bt 11 (Syngenta) oraz 1507 (Pioneer), pomimo uzyskania pozytywnej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
   
  Propozycja ta oparta została na opiniach naukowych, które nie zostały poddane ocenie niezależnego ciała naukowego jakim jest EFSA.
   
  Zdaniem organizacji twierdzenia przytaczane przez Komisarza nie biorą pod uwagę daleko idących konsekwencji dla Europy ani faktu, że podobne odmiany są uprawiane w Europie przez ostatnie 9 lat i wyróżniają się bardzo wysokim plonowaniem, nie stwarzając zagrożenia dla środowiska naturalnego.
  Badania naukowe, które stanowiły podstawę propozycji Dimasa dowodzą, iż kukurydza Bt może powodować zagrożenie dla środowiska naturalnego. EFB zaznacza, iż zdecydowana większość aktualnych dowodów naukowych potwierdza jej pełne bezpieczeństwo, co więcej jej uprawa w UE nie przyniosła żadnych negatywnych skutków dla otoczenia.
   
  Jedynie dwie spośród przywołanych publikacji podają możliwe niekorzystne efekty jakie niesie za sobą uprawa kukurydzy genetycznie modyfikowanej (Hilbeck et al., 2006, Rosi-Marshall et al., 2007).
   
  Brak jest konkretnych dowodów naukowych by zakwestionować oficjalnie przyjętą ocenę panelu naukowego ds. organizmów genetycznie modyfikowanych EFSA dowodzącego bezpieczeństwo kukurydzy Bt. Co więcej w czerwcu tego roku OECD opublikowało dokument typu consensusu na temat bezpieczeństwa transgenicznych roślin, w tym również kukurydzy genetycznie modyfikowanej.
   
  Dokument ten dokonuje przeglądu dotychczasowych opinii naukowych, potwierdzając bezpieczeństwo kukurydzy Bt, również w odmianie 1507.
   
  Stanowisko Komisarza Dimasa podważa całą wiedzę na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zebraną w ciągu ostatnich kilku lat. Publikacje z ostatnich 12 miesięcy
  w tym zakresie w szczegółowy sposób podkreślają ekonomiczne, środowiskowe
  i konsumenckie korzyści związane z uprawą kukurydzy Bt. Wszystkie publikacje potwierdzają fakt, że toksyny pochodzące z organizmów genetycznie modyfikowanych nie są gromadzone w glebie i nie wpływają na areał upraw, ani na glebowe organizmy spoza grupy docelowej. Jednocześnie publikacje wykazały, iż populacja owadów w znaczny sposób ulega zmniejszeniu z powodu stosowania oprysków środkami ochrony roślin.
   
  Rolnictwo stanowi podstawę Europejskiej gospodarki, a Europa zmierza do uzyskania korzyści z wprowadzania nowych gatunków roślin. Uprawa kukurydzy genetycznie modyfikowanej przez lata ograniczyła plagę insektów oraz znacznie zmniejszyła ilość stosowanych środków ochrony roślin.  W 2006 kukurydza Bt, w tym również przywoływane dwa gatunki (11 Syngenta, 1507 Pioneer), zostały wysiane na ponad 25 milionach ha na całym świecie, a w samej Europie na 62 187 ha.
  W Hiszpanii kukurydzę Bt uprawia się od dziewięciu lat, a płynące z tego tytułu korzyści zostały dostatecznie udokumentowane: średni dochód z plonów był często wyższy o ponad
  10 %.
   
  System rolnictwa jest bardzo różnorodny, od uprawy konwencjonalnej, przez organiczną po wykorzystującą organizmy genetycznie modyfikowane. Dzięki temu rolnictwo w UE gwarantuje zdrową żywność i pasze oraz oferuje konsumentowi większy wybór produktów.
   
  Wyraźnym założeniem polityki Unii Europejskiej jest to, aby żadna z form rolnictwa nie była dyskredytowana. Komisja Europejska podejmuje decyzje w porozumieniu z Państwami Członkowskimi w zakresie kształtowania reguł koegzystencji różnych form i systemów produkcji, takich jak m.in. uprawa kukurydzy Bt i kukurydzy konwencjonalnej. Długoterminowe prognozy dowodzą możliwość koegzystencji tych dwóch form produkcji rolnej.
   
  Stanowisko Komisarza Dimasa jest nie do zaakceptowania, nie tylko dla Europejskich rolników ale i konsumentów, a ponadto kreuje negatywny wizerunek UE w innych częściach świata, które za przykładem Unii Europejskiej rozpoczęły uprawę roślin genetycznie modyfikowanych.
  Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, w której w rozwijającym się świecie istnieje potrzeba rozwoju nowych technologii, aby podnieść produktywność rolnictwa (konkurencyjność
  i dochodowość gospodarstw rolnych). Trwają badania i prace nad nowymi odmianami kukurydzy genetycznie modyfikowanej, które będą się charakteryzowały wysokimi wartościami żywieniowymi oraz odpornością na suszę. Szansę dostępu do nich należy dać najbardziej potrzebującym krajom.
  Zostało udowodnione, iż kukurydza Bt odznacza się bardzo dobrą zdrowotnością z uwagi na znacznie niższą zawartość mykotoksyn, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi (powodują choroby nowotworowe, rozszczep kręgosłupa).
   
  Mając to na uwadze propozycja Komisarza Dimasa ewentualnego zakazu wprowadzenia dwóch odmian kukurydzy genetycznie modyfikowanej w oparciu o dyskredytujące dowody naukowe, nie tylko podważa cały system opiniodawczy Unii Europejskiej, ale również stanowi zagrożenie dla konkurencyjności europejskiego rolnictwa.
   
  Wprowadzanie takich zakazów jest niekorzystne ze względów ekonomicznych, będzie powodowało utrzymanie stosowania środków ochrony roślin w walce z omacnicą prosowianką.  Kukurydza modyfikowana genetycznie posiada gen odporności na omacnicę prosowiankę. Większość rolników mających szansę wyboru wybierze kukurydzę Bt, która zapewni wysokie plony, gwarantujące jakość i bezpieczeństwo, a co za tym idzie oczekiwane korzyści ekonomiczne.

  [1] EFB jest niezależnym stowarzyszeniem non-profit, zrzeszającym narodowe i międzynarodowe towarzystwa naukowe, uniwersytety, instytuty, firmy i osoby prywatne, zainteresowane promocją biotechnologii zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach.

   
  Źródło:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms